แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์วังเวียง- หลวงพระบาง (4 วัน 3 คืน)
   
วันที่หนึ่ง หนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง
08.00 น. รับคณะที่ด่านตม.หนองคาย ผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว ขึ้นรถปรับอากาศของลาว เข้าสู่เขตกำแพงนครเวียงจันทน์ กราบเจ้าแม่ศรีเมือง อนุสาวรีย์ประตูชัย นมัสการพระธาตุหลวงและรับประทานอาหารกลางวัน (1) จากนั้นเดินทางไปตามถนนหมายเลข 13 เหนือ ตรงเข้าสู่นครวังเวียง
15.30 น. ถึงวังเวียงเข้าชมถ้ำจัง ถ้ำที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นตลอดปี มีความสวยงามสุดจะบรรยาย &nbs;จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม บริการอาหารเย็น(2)และพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง วังเวียง - หลวงพระบาง
07.30 น. หลังอาหารเช้า(3) เดินทางวังเวียง ผ่านขุนเขาและป่าไม้ เส้นทางคดเคี้ยว มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เรียงรายตามถนน และชมธรรมชาติที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี
12.00 น. ถึงกิ่วกะจำ บริการอาหารกลางวัน(4) หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อ
15.00 น. ถึงเมืองหลวงพระบาง ขึ้นชมวัดพูสีซึ่งอยู่บนยอดเขาพูสี จะมองเห็นสายน้ำโขงอยู่ใกล้ตา เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาก จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (5) หลังอาหารนำคณะช็อปปิ้งที่ถนนคนเดิน
 
วันที่สาม หลวงพระบาง - วัดวิสุน - น้ำตกตาดกวงสี
04.00 น. ตื่นนอนแต่เช้าร่วมปฏิบัติตามวัฒนธรรม มีพระสงฆ์จำนวนมาก (ประมาณ 300 รูป) ออกมาบิณฑบาต พวกเราร่วมใส่บาตรทำบุญด้วยเครื่องบริโภคที่จะใส่บาตรผู้เดินทางต้องเตรียมไปด้วย
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (6) จากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง เคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ลาว ชมวัดวิสุน วัดเชียงทอง แล้วเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนั่งเรือล่องไปตามแม่น้ำโขงตรงสู่ถ้ำติ่ง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง ตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำโขง ขึ้นชมถ้ำติ่งแล้วบริการอาหารกลางวัน (7) ริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้กับถ้ำติ่ง จากนั้นแวะบ้านสร้างไห ซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองแล้วกลับเข้าสู่หลวงพระบาง
18.00 น. อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (8) จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินอีก
   
วันที่สี่ หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย
06.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม(9) อำลาหลวงพระบาง เดินทางกลับเส้นทางเดิม ถึงวังเวียงบริการอาหารกลางวัน(10) แล้วเดินทางตรงสู่นคร เวียงจันทน์- ท่านาแล้ง ด่านลาว ช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี
17.00 น ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่สะพานมิตรภาพลาว–ไทย เข้าสู่เขตจ.หนองคาย สิ้นสุดการบริการ
 
 
   
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901