แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์เวียดนามกลาง(4 วัน 3 คืน)
   
วันที่หนึ่ง มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - เว้
07.00 น. รับคณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ ถึงเมืองสะหวันนะเขต ไปตามถนนหมายเลข 9 ผ่านแดนสวรรค์และผ่านด่านลาวบ๋าว แม่น้ำดากรง เมืองกวางตรีตรงสู่เมืองเว้ ถึงเมืองเว้นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม เชิญพักผ่อน
   
วันที่สอง เว้ - ชมวัดเทียงหมุ - พระราชวังเก่า - ดานัง
  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำคณะชมวัดเทียวหมุ ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเฮือง เป็นวัดที่สวยงามที่สุดในเมืองเว้ จากนั้นบริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำชมความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวัง จักรพรรดิราชวงศ์เหงียน 13 พระองค์ หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปเมืองดานัง เข้าสู่ที่พักโรงแรม
   
วันที่สาม ดานัง - ฮอยอัน - พิพิธภัณฑ์มีชีวิต - พิพิธภัณฑ์จาม - เว้
  อาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำคณะไปยังเมืองฮอยอัน ผ่านคาบสมุทรลังโก ชมทิวทัศน์อันสวยงามของเนินน้ำกับเมฆ ชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เมืองเก่าฮอยอัน บ่าย นำชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนนอกเนื๊อกพิธภัณฑ์จาม แล้วเดินทางกลับสู่เมืองเว้ บริการอาหารเย็น แล้วนำคณะล่องเรือแม่น้ำหอม ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเว้
 
วันที่สี่ เว้ - ตลาดดงบา - ด่านลาวบ๋าว - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร
  อาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำคณะช้อปปิ้งที่ตลาดดงบา แล้วเดินทางกลับผ่านเมืองกวางตรี ถึงด่าน ลาวบ๋าว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามและลาว บริการอาหารกลางวันที่เมืองพิน ออกเดินทางต่อ ถึงสะหวันนะเขตเวลา 15.00 น. จากนั้นนำคณะผ่านตม.ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพ ถึงด่านตม.มุกดาหาร โดยสวัสดิภาพ ** สวัสดีคะ **
 
 
   
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901