แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์เวียงจันทน์ 1 วัน
   
  เดินทาง ..................................
07.00 น. รถปรับอากาศรับคณะผู้เดินทางที่โรงแรม ออกเดินทางตรงสู่หนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว
09.00 น. เข้าสู่เขตกำแพงนครเวียงจันทน์ กราบเจ้าแม่ศรีเมือง ชมพระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. ซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายหลายชนิด ที่ตลาดเช้า และตลาดจีนกลางกรุงเวียงจันทน์ เชิญต่อรองราคาสินค้าตามชอบใจ
15.00 น. อำลานครเวียงจันทน์เดินทางสู่ด่านตม.ลาว ช้อปปิ้งสินค้าที่ด่านปลอดภาษี
16.30 น เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ไทย กลับเข้าสู่ประเทศไทย
17.00 น. ถึงด่าน จ.หนองคาย เดินทางกลับอุดรธานี
18.00 น. ถึงอุดรธานีโดยสวัสดิภาพ (สิ้นสุดการบริการ)
 
 
   
  เอกสารหลักฐานทำบัตรผ่านแดน คือ สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง ท่านละ 1 แผ่น
   
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901