แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์ตราด - เกาะช้าง(4 วัน 3 คืน)
   
วันที่หนึ่ง เทศบาล /อบต................... ตรงสู่จันทบุรี
19.00 น. รถปรับอากาศ รับคณะที่ อบต.....................เจ้าหน้าที่ทอแสงทัวร์รับกระเป๋าและเชิญผู้โดยสารขึ้นรถ ขอเชิญทักทายปราศรัยและสนุกสนาน พักผ่อนนอนหลับ
   
วันที่สอง จันทบุรี - ตราด – แหลมงอบ – เกาะช้าง
06.00 น. เดินทางถึงอำเภอมะขาม จ.จันทบุรี บริการอาหารเช้า (1)
09.00 น. นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ...................จากนั้นเดินทางสู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
11.30 น นำคณะไปเก็บภาพถ่ายยังสุดแผ่นดิน ตะวันออก และสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท้องทะเล ตราด
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ก่อนลงเรือ (2)
13.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะช้าง (ใช้เวลา 40 นาที)
14.00 น. ถึงเกาะช้าง นำคณะเข้าสู่ที่พักเชิญเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางไปเที่ยวรอบเกาะช้าง เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า เป็นหมู่บ้านประมงเก่าแก่ของเกาะช้างที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดี ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ แวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวไว้เป็นที่ระลึก
18.00 น. อาหารเย็น (3) ด้วยบรรยากาศของงานเลี้ยงต้อนรับ แบบปาร์ตี้บีชพร้อมคาราโอเกะ
   
วันที่สาม อำลาเกาะช้าง – ตราด – จันทบุรี - เขาสุกิม
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (4) จากนั้นนำคณะเที่ยวชมธรรมชาติชายหาดต่างๆ ของเกาะช้าง
10.00 น. ลงเรือเฟอรี่ ข้ามไปยังฝั่งอำเภอแหลมงอบ เดินทางผ่านเข้าสู่ตัวเมืองตราด บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) หลังอาหารออกเดินทางตรงสู่เมืองจันทบุรี
15.00 น. ถึงจันทบุรี นำคณะสู่วัดเขาสุกิม ขึ้นชมพิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิม วัตถุโบราณล้ำค่ามากมายมหาศาล ประดิษฐานอยู่ที่นี่ แวะตลาดผล ไม้ของดีราคาถูกเมืองจันทบุรี เอากลับมาฝากคนที่บ้าน บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) หลังอาหารออกเดินทางกลับบ้านเรา
 
วันที่สี่ เวลาประมาณ 06.00 น. กลับถึง ............................... โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901