แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์เวียดนามใต้ (4 วัน 3 คืน)
   
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - นครโฮจิมินห์ - ทะเลวุงเต่า
05.50 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่แสงทองทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารและสัมภาระ นำคณะเช็คอิน
07.45 น. เหิรฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3720
09.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติ ตัน เซิน หยัด นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่นครโฮจิมินห์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ปัจจุบันโฮจิมินห์คือดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองและศูนย์เศรษฐกิจการค้าเคยได้รับสมญานามว่าไข่มุกแห่งเอเชีย
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่เมืองวุงเต่า อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนครโฮจิมินห์หรือไซง่อน นำท่านชมวัดปลาวาฬหรือวัดลางกาอง สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับลัทธิปลาวาฬ เมื่อมีปลาวาฬขึ้นมาตายเกยตื้น จึงมีการเก็บกระดูกปลาวาฬรักษาไว้เป็นอย่างดี จากนั้นเข้าที่พักโรงแรม พร้อมบริการอาหารค่ำ
   
วันที่สอง จักรพรรดิเบ๋าได๋ - ไซ่ง่อน - จัตุรัสโฮจิมินห์ - ทำเนียบรวมชาติ - พิพิธภัณฑ์สงคราม
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2476 ได้รับอิทธิพลการออกแบบการปลูกสร้างจากศิลปะประเทศฝรั่งเศล
11.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางกลับสู่ไซ่ง่อน นำชมทำเนียบรวมชาติ ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทหาร เคยเป็นทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมการตกแต่งห้องต่าง ๆ จากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์สงคราม บริการอาหารเย็น หลังอาหารเข้าสู่ที่พักโรงแรม
   
วันที่สาม นครโฮจิมินห์ - ไตนินห์ - อุโมงค์ขุจี - โฮจิมินห์
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม(6) นำคณะเดินทางสู่จังหวัดตินินห์ ชมโบสถ์ของคนนับถือศาสนากาวด่าย จากนั้นเดินทางสู่ด่านม๊กไบ๋ติดกับด่านกัมพูชา เชิญถ่ายรูปและช้อปปิ้ง เดินทางสู่ต.ขูจี อาหารกลางวัน(7) แล้วนำชมอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวถึง 200 กม. ขุดโดยพวกเวียดกงเพื่อหลบหนีการทำลายจากระบิดเชื้อเพลิงของทหารอเมริกัน ภายในสร้างเป็นห้องนอน ห้องบัญชาการ ห้องประชุม สนามฝึกทหาร เปรียบเสมือนเปรียนเสมือนเมือง ๆ หนึ่ง อุโมงค์แห่งนี้ถูกเปิดเผยภายหลังสงครามเวียดนามสงบลงในสมัยสงครามทหารอเมริกันคิดว่าพวกเวียดกงใช้ไสยศาสตร์สามารถหายตัวได้ เพราะเมื่อโผล่เข้ามาโจมตีแล้วจะหายตัวไป และเข้าไปโจมตีได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถ หาทางลงที่แท้จริงของอุโมงค์ได้ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับนครโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งที่ร้านขายของ เข้าสู่ที่พักโรงแรม บริการอาหาร (8)
 
วันที่สี่ เวลาประมาณ 06.00 น. เดินทางถึง ....................................โดยสวัสดิภาพ
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม(9) นำคณะชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 ม. เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้
11.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (10) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถันห์ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองของเวียดนาม เช่นไม้แกะสลัก เรือไม้จำลอง เซรามิค ฯลฯ แล้วนำคณะเดินทางสู่ สนามบิน ตัน เซิน หยัด เช็คอิน
17.55 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3725
19.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติสวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901