แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์ลาวใต้ (4 วัน 3 คืน)
   
วันที่หนึ่ง อุดรธานี – ตรงสู่ อุบลราชธานี
20.00 น. รถนำเที่ยวปรับอากาศ รับผู้เดินทางที่ทอแสงทัวร์อุดรธานี เดินทางสู่ จ. อุบลราชธานี
   
วันที่สอง อุบล - ช่องเม็ก -ปากเซ - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง
06.00 น. ถึงเขื่อนศิริธรบริการอาหารเช้า (1) จากนั้นเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก
07.00 น. ถึงด่านช่องเม็กผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว เดินทางไปยังเมืองปากเซข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น ถึงจำปาสักเดินทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง
12.00 น. อาหารกลางวันที่ร้านหน้าน้ำตกคอนพะเพ็ง อาหารปลาสดๆ จากแม่น้ำโขง(ปรุงให้สุกค่ะ) (2) พร้อมชมทัศนียภาพน้ำตก
13.00 น. ขอเชิญทุกท่าน ชื่นชมความสวยงามยิ่งใหญ่ของน้ำตกคอนพะเพ็ง บันทึกภาพ เป็นความทรงจำที่สวยงาม
14.30 น. เดินทางสู่บ้านเพียงดีนั่งเรือไปตามมหานทีสี่พันดอนไปยังเกาะคอนขึ้นฝั่งแล้วนั่งรถต่อไปอีก 3 กม. ถึงน้ำตกหลีผีเกิดจากลำน้ำโขงทั้งสายกระโจนลงหน้าผาต่างระดับ สวยงาม นั่งรถกลับเกาะคอน แล้วนั่งเรืองข้ามโขง ขึ้นฝั่งแล้วนั่งรถต่อเข้าเมืองปากเซ
16.00 น. แวะไหว้พระวัดหาดทรายคูณบนเนินเขา ชมทัศนียภาพดอนโขง เกาะใหญ่
17.30 น. กลับถึงเมืองปากเซ อาหารเย็นที่ภัตตาคารไหมคำ (3) แล้วนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม
   
วันที่สาม น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกตาดผาส้วม - ไร่ชา – ช้อปปิ้ง - ช่องเม็ก
07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม(4) นำคณะซื้อของที่ตลาดเช้าเมืองปากเซ สินค้าราคาถูก
09.00 น. เดินทางสู่น้ำตกตาดฟาน น้ำตกสวยในหุบเหวลึกท่ามกลางป่าไม้ทึบเชิญสัมผัส บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง แล้วไปชมน้ำตกตาดผาส้วมสถานที่พักผ่อนของแขวงจำปาสัก อาหารกลางวัน(5)ข้ามสะพานลาว- ญี่ปุ่น กลับมายังชายแดน
15.00 น ถึงด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว-ไทย ช้อปปิ้งร้านปลอดภาษี
15.30 น. ถึงอุบลฯ บริการอาหารเย็น (6) จากนั้นนำคณะเดินทางตรงกลับบ้านเรา
 
วันที่สี่ เวลาประมาณ 24.00 น. เดินทางถึง กลับถึงอุดรธานี โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
หลักฐานที่ใช้การทำบัตรผ่านแดน สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น ( ไม่ต้องใช้รูปถ่าย )
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901