แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์สิบสองปันนา (4 วัน 3 คืน)
   
  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประตูสู่อินโดจีน สปป.ลาว, เวียดนาม, จีน เชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิต ของเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนาหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ่ง / เชียงรุ้ง / เชียงฮุ้ง ส่วนชาวจีนเรียกว่า "จิ่งหง" เป็นเขตปกครองตนเองของชาวไตลื้อ ประกอบด้วยไปด้วย 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองฮัม หรือกานหลันป้า อำเภอเมืองไห่และอำเภอเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไตลื้อ โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไตลื้ออพยพมาสู่ ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางคุนหมิง - กรุงเทพฯ เริ่มต้นจากนครคุนหมิง มณทลยูนนานลงมาทางเมืองซือเหมา สิบสองปันนา เมืองหล้า บ่อหาน ผ่านเข้าสปป.ลาวที่แขวงหลวงน้ำทา เวียงภูคา ห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว ซึ่งอยู่ ตรงข้ามกับอำเภอเชียงของประเทศไทย โดยจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ภายในปี 2553 คาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในปี 2555 เชิญท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก่อนใคร ชมศิลปะตื่นตาตื่นใจ สัมผัสเส้นทาง ธรรมชาติได้ในเส้นทางดังกล่าว และนำชมการแสดงจินตลีลา ชุดม็องบาลานาซี ( เมืองพาราณสี ) อันงดงาม ตระกานตา หากใครไม่ได้รับชม ประหนึ่งดังไม่ได้มาสิบสองปันนา แล้วไปสัมผัสเมืองวสันตฤดูที่นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนาน ชมป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองท่านจะไม่ไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต ?
วันแรก เชียงของ - ห้วยทราย หลวงน้ำทา–บ่อเตน(ชายแดนลาว-จีน) บ่อหาน-เมืองหล้า
06.00 น. คณะพร้อมกันที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ หรือเชียงของรีสอร์ท อำเภอเชียงของ เจ้าหน้าที่ทอแสงทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทำธุระส่วนตัว ( เปิดห้องอาบน้ำ 4 ท่าน / ห้อง ) จากนั้นบริการ อาหารเช้าที่โรงแรม ( 1 )
07.30 น. เดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยข้ามเรือน้ำโขงสู่ห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว แล้วขึ้นรถบัสปรับอากาศจีนพร้อมไกด์ลาวโดยใช้เส้นทาง R3A ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชนเผ่าทางภาคเหนือ สุดของประเทศลาว เช่น เผ่าลาวสูง มุ้ง, เย้า, แลนเด่น, ไทยดำ ผ่านเมืองภูคาและเมืองหลวงน้ำทา ชมวิวทัศน์ที่สวยงาม
13.00 น. ถึงเมืองหลวงน้ำทา บริการอาหารกลางวัน (2) สัมผัสบรรยากาศแบบไทยเดิมที่เลือนหายจากประเทศไทยอันยาวนาน สัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยดำอันงดงาม ออกเดินทางต่อ
15.00 น. ถึงชายแดนลาว - จีน ที่ด่านบ่อเตน (ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่ด่านบ่อหาน (จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งจีน (เวลาจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม. ) เดินทางสู่สิบสองปันนา โดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ คุนมั่ง–กงลู่ (คุนหมิง – กรุงเทพฯ) ซึ่งประเทศจีนทุ่มทุนสร้างเส้นทางเพื่อเปิดเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถนนมีการเจาะอุโมงค์ลอดภูเขาจากชายแดนจีน-ลาว ถึงนครคุนหมิง จำนวน 50 อุโมงค์ ผ่านเมืองหล้าท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ พี่น้องชาวไตลื้อ เมืองหล้าเป็น 1 ใน 3 อำเภอเขตปกครองตนเอง จ.สิบสองปันนา ผ่านเส้นทางการอพยพของพี่น้อง ชาว"ไตลื้อ" เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์สู่ประเทศไทยที่จังหวัดน่านและพะเยาดังปรากฏหลักฐานเป็นชื่อบ้าน เช่น บ้านแวน บ้านเชียงคำ
18.30 น. ถึงเมืองหล้า ประตูแห่งสิบสองปันนาทิศตะวันออก สัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทลื้อ เมืองหล้า ซึ่งยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม ( 3 ) หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรม JIN XIU HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง กานหลันป้า – วัดมหาสุทธาวาสราชฐาน – สวนม่านทิง – อนุสาวรีย์โจวเอินไหล - เจดีย์ขาว-เจดีย์แปดเหลี่ยม-โชว์พาราณสี
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม( 4 ) แล้วออกเดินทางสู่กานหลันป้า หรือเมืองฮัม ใช้เวลาเดินทางประมาณ40 นาที วิ่งลัดเลาะภูไปตามภูเขา บางช่วงเส้นทางขนานไปกับแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ถึงกานหลันป้า สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไตลื้อแบบของจริง นั่นก็คือนำท่านเดินทาง เข้าหมู่บ้านกานหลันป้า เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมดีเด่นได้รับรางวัล AAA จากรัฐบาลกลาง ชมการพิธีต้อนรับของสาวๆ ไตลื้อ พูดคุยกับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแบบกันเอง นำท่านไหว้พระที่วัดมหาสุทธาวาส ราชฐานหรือวัดสวนหม่อน วัดเก่าแก่ของชุมชนชมเจดีย์ทองพร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกจากนั้น นำท่านขึ้นบนบ้านของอีอุ่น บ้านที่ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อมาเยือนหมู่บ้าน พูดคุยทักทายเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ( 5 ) จากนั้นนำคณะชมสวนม่านทิงหรือบ้านถิ่นซึ่งเป็นสวนสาธารณะตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อใช้เดินเล่น และพักผ่อนหย่อนใจ ยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้อ โดยท่านแต่งชุดไตลื้อ และทางรัฐบาลสิบสองปันนาก็ เลยสร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้เป็นที่ระลึก จากนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาได้ทรงปลูกต้นโพธิ์ไว้เป็นที่ระลึก แล้วชมเจีดย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ซึ่งสร้างจำลอง ชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (6) หลังอาหารนำชมการแสดงจินตลีลาชุดม็องบาลานาซี (เมืองพาราณสี ) เป็นการแสดงรวมชนเผ่ามณฑลยูนาน ประกอบแสง สี เสียง อลังการงดงามตระการตา จนถูกเปรียบเปรยว่าหากใครไม่ได้รับชมประหนึ่งดังไม่ได้มาสิบสองปันนา กลับที่พัก TIANCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( 7 ) หลังอาหารเดินทางไปชมสวนป่าดงดิบของสิบสองปันนา นำท่านนั่งรถกอล์ฟชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ ม้า สิงโต หมี ม้า ชมการเรียกนกยูงหลายร้อยตัว ออกจากป่ามากินอาหารเสร็จบินกลับไปเหมือนเดิม ไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าฮาหนี่หรือไอ้หนี่ (อาข่า) การเลือกคู่ของสาวๆ ชาวเผ่าไอ้หนี่ ( ท่านที่เป็นผู้ชายถ้าถูกใจสาวๆ ชาวไอ้หนี่ก็จะได้เป็น เข้าบ่าวแต่งงานกับสาวชาวไอ้หนี่ เป็นพิธีสาธิตการแต่งงานของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อ หากท่านเข้าไป รวมพิธีแต่งงาน ท่านจะต้องเสียเงิน 50-100 หยวน ให้เจ้าสาว ) แล้วนำท่านไปชมความสามารถของแต่ละชนเผ่าในการเล่นเครื่องดนตรีที่หาได้จากป่าบริเวณหน้าน้ำตกผามังกร
12.00 น. อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ( 8 ) จากนั้นนำชมวัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจาก ตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชีย อาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านาน แล้วยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้ เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษด้วย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ( 9 ) แบบพื้นเมืองไตลื้อ(ขันโตก) พร้อมกับชมการแสดงของสาวๆ ชาวไตลื้อ ชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายนานาชนิดที่ถนนคนเดิน เลือกซื้ออิสระ ได้เวลาสมควรนำท่านกลับที่พักโรงแรม TIANCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
.  
วันที่สี่ สิบสองปันนา-หลวงน้ำทา-เวียงภูคา-ห้วยทราย-เชียงของ
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (10) แล้วอำลาเมืองเชียงรุ้ง เดินทางสู่ห้วยทรายตามเส้นทางเดิม
10.30 น. ถึงชายแดนจีน-ลาว ( บ่อหาน-บ่อเตน ) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งสองฝั่ง แล้วเดินทางสู่หลวงน้ำทา
11.30 น. ถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ( 11 ) หลังอาหารสู่เมืองห้วยทราย ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง
16.00 น. ถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว แล้วนำท่านนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย ( ประเทศไทย ) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย
 
 
   
  เอกสารหลักฐานทำบัตรผ่านแดน คือ
  เอกสารที่ใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901