แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์อุดรธานี – ภูเก็ตวัน (3 วัน 2 คืน) โดย สายการบินแอร์เอเชีย
   
วันที่หนึ่ง อุดรธานี – บินตรงสู่ภูเก็ต
16.00 น. เจ้าหน้าที่แสงทองทัวร์คอยต้อนรับคณะที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี ที่เคาร์เตอร์แอร์เอเชีย เช็คอิน โหลดกระเป๋าสัมภาระเหิรฟ้าสู่ภูเก็ต เที่ยวบินที่ FD 3985 เวลา 16.50 น.
18.30 น. ถึงสนามบินภูเก็ต อาหารเย็นที่ภัตตาคาร ( 1 ) หลังอาหารนำเข้าสู่ที่พักโรงแรมเชิญพักผ่อน
 
วันที่สอง ภูเก็ต - เกาะพีพี – ดำน้ำดูปะการัง – แหลมพรหมเทพ
07.00 น. เดินทางถึงเกาะภูเก็ต นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( 2 )
08.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา นำท่านนั่งเรือนำเที่ยวขนาดใหญ่ ไปยังเกาะพีพี บริการอาหารกลางวันบนเกาะพีพี (3) ขอเชิญดำน้ำดูปะการัง แล้วเดินทางต่อไปยัง"เกาะมาหยา" เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก "เรื่องเดอะบีช"
15.00 น. เดินทางกลับจากเกาะพีพีสู่ภูเก็ตที่ท่า เรือรัษฎา แล้วนำคณะไปชมความสวยงามของตะวันตกดินที่แหลมพรหมเทพ
18.00 น. เข้าสู่ที่พัก อาหารค่ำที่ภัตตาคาร(4) ค่ำคืนนี้เชิญชมภูเก็ตแฟนตาซีตามอัธยาศัย(จ่ายเอง)
   
วันที่สาม เขารัง - วัดฉลอง - ช็อปปิ้ง
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (5 ) จากนั้นขอเชิญทุกท่านลงเล่นน้ำทะเลให้สะใจ
09.30 น. เก็บกระเป๋า เช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางสู่เขารัง หรือภูเก็ตฮิลล์ชมทัศนียภาพโดยรอบของเกาะภูเก็ต ทิวทัศน์ชายหาด เช่น หาดกะรน หาดป่าตอง ฯ ที่สวยงาม แล้วนำท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง ที่วัดฉลอง เกจิอาจารย์ชื่อดังของภูเก็ต จากนั้นนำคณะไปเลือกซื้อของฝากกลับมาฝากคนทางบ้านที่ร้าน ของฝากที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต
12.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6) หลังอาหารนำคณะเดินทางไปยังสนามบินภูเก็ต เช็คอิน โหลดกระเป๋าสัมภาระที่เคาท์เตอร์แอร์เอเชีย
14.40 น. เหิรฟ้าตรงสู่อุดรธานี เที่ยวบินที่ FD 3984 ถึงสนามบินอุดรเวลา 16.20 น. ( สิ้นสุดบริการ )
 
 
   
   
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901