วิธีการชำระเงิน

วิธีการจอง
ท่านสามารถติดต่อจองทัวร์ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่ 042-221048 ,089 - 7102252, 084-5179901 หรือ เขียนรายละเอียดการจองแล้ว ส่ง email มายัง sangthong544@hotmail.com (แจ้งโปรแกรมที่ต้องการจอง พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่จะเดินทาง) จากนั้นท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของเรา โดยโทรศัพท์ หรือ ส่งอีเมล เพื่อทำการ "แจ้งยืนยันการจองทัวร์ของท่าน" และแจ้งชำระเงินมัดจำ และเงินงวดสุดท้าย ตามวันที่กำหนด พร้อมแจ้งวันรับเอกสารเดินทาง อาทิ พาสปอร์ต, เอกสารยื่นวีซ่า(ถ้ามี) ** บางประเทศไม่มีการยืนวีซ่า

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระที่บริษัทฯ เป็นเงินสด
2. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร
บัญชีเลขที่ 433-0-12028-5
ชื่อบัญชี นางปรียนันทร์ ศรีกุลวงศ์
ธนาคารกรุงไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
3. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร
บัญชีเลขที่ 433-1-37976-2
ชื่อบัญชี แสงทอง แทรแวลแอนด์เซอร์วิส
ธนาคารกรุงไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี


เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณา Fax สลิปการโอนเงิน เพื่อทำการจอง / ระบุชื่อนามสกุล/ เบอร์โทร/ โปรแกรมที่จองมาที่ มาที่ 042-221048 หรือ Email: sangthong544@hotmail.com จะถือว่าการจองสมบูรณ์และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งก่อนการชำระเงิน)