แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์แม่ฮ่องสอน (5 วัน 4 คืน)
   
วันที่หนึ่ง ................. - เดินทางตรงสู่ อ.แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่
18.00 น. รถปรับอากาศรับคณะผู้เดินทางที่ ........................ เจ้าหน้าที่แสงทองทัวร์รับคณะผู้เดินทาง เชิญ ผู้โดยสารขึ้นรถ แล้วออกเดินทางตรงสู่ อ.แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่
   
วันที่สอง อ.แม่สะเรียง - ถ้ำแก้วโกมล - ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ - แม่ฮ่องสอน
05.00 น. ถึง อ.แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่ ทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ( 1 )
06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน ลัดเลาะเรียบสู่ธรรมชาติ ระหว่างทางเชิญชมถ้ำแก้วโกมลเป็นถ้ำผลึกแคลไซด์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย และพบเป็นแหล่งที่ 2 ในทวีปเอเชีย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) แล้วเดินทางสู่ อ.ขุนยวม นำชมทุ่งดอกบัวตองบาน เป็นดอกไม้สีเหลืองขึ้นเป็นจำนวนมาก อยู่บนภูเขาสูง เห็นวิวทิวทัศน์รอบๆทุ่งบัวตองเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมาก มีอากาศเย็นตลอดปี มีหมอกปกคลุมในตอนเช้า จากนั้นเดินทางต่อ
18.00 น. ถึงแม่ฮ่องสอน นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม เช็คอิน บริการอาหารเย็น ( 3) เชิญพักผ่อนหรือจะเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ เมืองสามหมอกตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม แม่ฮ่องสอน - วัดจองกลาง - วัดจองคำ - ภูโคลน - พระธาตุดอยกองมู
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( 4) หลังอาหารนำท่านชมตลาดเช้าเมืองแม่ฮ่องสอน
08.00 น. นำชมพระธาตุศิลปกรรมไทยใหญ่ที่ วัดจองกลาง วัดจองคำ และวัดหัวเวียง แล้วเดินทางสู่น้ำตกผาเสื่อ แล้วเดินทางสู่แหล่งกำเนิดภูโคลน แหล่งโคลนเพื่อสุขภาพของเมืองไทย
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (5) หลังอาหารนำท่านเดินทางนมัสการพระธาตุดอยกองมู พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ แม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพตัวเมืองอันงดงามในยามเย็นจากยอดดอยกองมู แล้วนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักใน ตัวเมือง
18.00 น. บริการอาหารเย็น ( 6 ) หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามสบาย
   
วันที่สี่ แม่ฮ่องสอน-วนอุทยานถ้ำปลา ปาย -ห้วยน้ำดัง - เดินทางกลับ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นอำลาเมืองสามหมอก นำคณะเดินทางสู่วนอุทยานถ้ำปลา ชมฝูงปลา ปลาพลวง พักผ่อนหย่อนใจภายในสวนไม้สักอันร่มรื่น เดินทางสู่ อำเภอปาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) จากนั้นนำท่านชมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จุดชมวิวดอยกิ่วลมจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก จากจุดนี้สามารถมองเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาว ชมแปลงดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด แล้วเดินทางต่อสู่ จ.เชียงใหม่ ซื้อของฝาก
18.00 น. บริการอาหารเย็น (9) จากนั้นนำคณะเดินทางกลับบ้านเรา
   
วันที่ห้า เวลาประมาณ 06.00 น. กลับถึง ................................ โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901