แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์มาเก๊า - ฮ่องกง (4 วัน 3 คืน)
   
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - มาเก๊า - ฮ่องกง
04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ทอแสงทัวร์ คอยให้อำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่คณะ เช็คอิน
07.00 น. เหิรฟ้าสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที FD 3600 อาหารเช้าบนเครื่อง ( 1 )
10.30 น. ถึงสนามบินเมืองมาเก๊า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ แต่จะมีสักกี่คน ที่รู้จักมาเก๊าในด้านอื่นๆ "มาเก๊า" มีภาพความงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออก และตะวันตกให้ได้ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิต ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดง ประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล บริการอาหารกลางวัน ( 2 ) จากนั้นนำคณะชมวัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาอันสวยงาม ใช้สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปและองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่าง งดงามด้านในมีโต๊ะหินที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะใช้เป็นสถานที่ลงนาม ในสนธิสัญญา ทางมิตรภาพ ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เมื่อปีค.ศ.1844 และมีต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน สื่อความหมายว่า "การมีชีวิตยืนยาว" จากนั้นนำคณะสัมผัสโรงแรมหรูหราเกิน 5 ดาว พร้อมสรรพด้วย สวนน้ำเวนิส เรือกอนโดล่า และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อยู่ในเครือลาสเวกัส ใหม่ล่าสุดของมาเก๊า VENETIAN MACAU RESORT HOTEL อิสระเพลิดเพลินกับแหล่งบันเทิ ช้อปปิ้งที่แกรนด์ แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ( 3 ) จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Fortuna Hotel
   
วันที่สอง ฮ่องกง - VICTORIA PEAK – REPLUSE BA
เช้า อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม( 4 ) จากนั้นนำคณะเดินทางเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือ JETFOIL นำคณะเดินทางสู่วิคทอเรียพีค เพื่อนำชมภาพทิวทัศน์อันแสนงดงามน่าประทับใจของหมู่เกาะฮ่องกง และอ่าววิคทอเรียซึ่งถือว่าเป็นอ่าวที่สวยติดอันดับโลก จากนั้นนำคณะชม ชายหาดน้ำตื้น พร้อมนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรูป , เทพเจ้าต่างๆ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่า เพื่อเป็น สิริมงคล เชิญคณะซื้อเครื่องประดับสไตล์แปลก และสวยงามในราคาถูกจากโรงงาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (5) จากนั้นขอเชิญอิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธานและโอเชี่ยน เทอมินอล แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมทันสมัยมีชื่อเสียงของฮ่องกง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ( 6 ) จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม B.P. International Hotel
   
วันที่สาม ฮ่องกง – เซินเจิ้น
เช้า บริการอาหารเช้าที่ภัตตาคาร( 7 ) จากนั้นนำคณะเดินทางโดยรถโค้ช ที่มีความทันสมัยสู่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่มีความสวยงาม และมีการวางผังเมืองอย่างเป็น ระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี้อย่างมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร( 8 ) หลังอาหารนำคณะเที่ยวชม เมืองจำลอง ซึ่งคณะจะได้ชม สถานที่สำคัญในประเทศจีน จำลองมาจากของจริง อาทิ กำแพง เมืองจีน, พระราชวังต้องห้าม, วังลามะ ที่ธิเบตและอีกมากมาย เมื่อมาที่แห่งนี้เปรียบเสมือนได้เที่ยวเมืองจีนทั่วประเทศในครั้งเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ( 9 ) จากนั้นนำคณะชมโชว์ที่ ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงโชว์ แสงสีเสียงอันตระการตาของหมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมืองชาวจีน สัมผัสกับการดำเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อย เชื้อสายจีน อีกทั้งชมการแสดงของชาวเผ่าต่างๆของจีนที่รวบรวมไว้ที่นี้แห่งเดียว และชมการแสดงที่ น่าตื่นตาตื่นใจด้วยระบบเวทีไฮโดริกที่ทันสมัยที่สุด โดยร่วมทุนสร้างอย่างมหาศาลด้วยระบบแสงสี เสียงอันตระการตาที่ CULTURE VILLAGE แล้วนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม LEE GAROEN Hotel
   
วันที่สี่ ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( 10 ) จากนั้นขอเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่หล่อ หวูเซ็นเตอร์ ( มาบุญครอง เซินเจิ้น ) ให้คณะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา และอื่นๆ ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งขายต่างประเทศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ( 11 ) จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งของถูก ที่ตลาดตงเหมิน
19.00 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ( 12 ) แล้วนำคณะเข้าสู่สนามบินเซินเจิ้น เช็คอิน
23.20 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ FD 3623
01.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901