แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์หลวงพระบาง (3 วัน 2 คืน)
   
วันที่หนึ่ง อุดรธานี – หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง
06.00 น. รับคณะที่......................... จ.อุดรธานี ออกเดินทางตรงสู่หนองคาย
07.00 น. ถึงจังหวัดหนองคาย บริการอาหารเช้า ( 1 ) หลังอาหารออกเดินทางสู่ด่านตม.หนองคาย
08.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว เปลี่ยนถ่าย สัมภาระขึ้นรถปรับอากาศของลาว เดินทางผ่านนครเวียงจันทน์ไปตามถนนหมายเลข 13 สู่เมืองวังเวียง
12.30 น. อาหารกลางวันที่วังเวียง(2) ผ่านหมู่ไม้นานาพรรณ พร้อมชมทิวทัศน์สวยงาม ธรรมชาติ ขุนเขานับร้อยนับพันลูกสลับซับซ้อนกันเป็นภาพที่หาชมได้ยาก
17.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เข้าสู่บ้านพักมณีพร
18.00 น. อาหารเย็นที่ภัตตาคาร (3) ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
   
วันที่สอง หลวงพระบาง – วัดวิสุน – น้ำตกตาดกวงสี
07.00 น. อาหารเช้าที่ร้านอาหาร ( 4 ) แล้วนำชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ซึ่งเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ลาว ชมวัดวิสุนและวัดเชียงทอง บริการอาหารกลางวัน ( 5) ทีภัตตาคาร บ่ายเดินทางไปยังน้ำตกตาดกวงสี ห่างจากเมืองหลวงพระบาง 30 ก.ม. ชมและอาบน้ำตกตาดกวงสี ขากลับแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่บ้านพนน ผ้าฝ้าย เครื่องเงินราคาถูก ให้เลือกซื้อกัน
18.00 น อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ( 6 ) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินอีก
 
วัน ที่สาม หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – หนองคาย - อุดรธานี
04.00 น. ตื่นนอนแต่เช้ามืดเพื่อชมวัฒนธรรมหลวงพระบาง มีพระสงฆ์จำนวนมากออกบิณฑบาต พวกเราก็ร่วมใส่บาตรทำบุญ
06.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม (7) จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งที่ตลาดจีน ซึ่งขายสินค้าที่มาจากเมืองจีนราคาถูกๆ จากนั้นถึงวังเวียงเข้าชมถ้ำจัง เป็นสถานที่อากาศหนาวเย็นจับใจภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม บริการอาหารกลางวัน ( 8 )
16.00 น. เดินทางถึงนครเวียงจันทน์ นำคณะเข้ากราบพระธาตุหลวง แล้วเดินทางต่อถึงท่านาแล้ง ด่านลาวช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟี
17.00 น. ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงหนองคายประมาณ
18.00 น. ออกเดินทางกลับ
 
 
   
  เอกสารหลักฐานทำบัตรผ่านแดน คือ
  พาสปอร์ตที่มีอายุใช้งานถึง 6 เดือน นับถึงวันกลับเข้าไทย
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901