แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์เชียงราย - เชียงใหม่ (5 วัน 4 คืน)
   
วันที่หนึ่ง .............................จ.อุดรธานี ตรงสู่ จ.เชียงราย
18.00 น. รถปรับอากาศ รับคณะผู้เดินทางที่ .................เจ้าหน้าที่แสงทองทัวร์รับกระเป๋าและเชิญผู้โดยสารขึ้นรถ ขอเชิญทักทายปราศรัยและสนุกสนาน พักผ่อนหลับสบาย
   
วันที่สอง เชียงราย – ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ
07.30 น. คณะเดินทางที่ จ.เชียงราย บริการอาหารเช้า (1)
09.00 น. นำคณะเดินทางผ่าน อ.แม่จัน นั่งรถสี้ล้อ ขึ้นสู่ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง ซึ่งมีดอกไม้นานาพรรณ จัดแต่งไว้อย่างสวยงามตระการตาให้ท่านได้ชื่นชม
11.30 น. เดินทางไปยัง อ.แม่สาย บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหารขอเชิญช็อปปิ้งที่ตลาดแม่สาย
15.00 น. เดินทางไปยังแผ่นดินซึ่งเรียกว่า สามเหลียมทองคำ ชม ภูมิทัศน์เขตแดนสามประเทศ ถูกแบ่งโดยลำน้ำโขง และแม่น้ำแม่สบรวก กราบพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้เวลาพอสมควรนำคณะกลับสู่ที่พัก บริการอาหารเย็น (3)
 
วันที่สาม ชมวัดร่องขุ่น - บ่อน้ำแร่ธรรมชาติเวียงป่าเป้า - ดอยสุเทพ - เชียงใหม่
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (4) หลังอาหารนำคณะไปชมศิลปกรรมระดับโลกที่วัดร่องขุ่น
09.00 น. ออกเดินทางจากเชียงราย ผ่าน อ.แม่สรวย เวียงป่าเป้าขอเชิญสัมผัสบ่อน้ำแร่ธรรมชาติเวียงป่าเป้า บริการอาหารกลางวัน (5) แล้วเดินทางไปยัง อ. แม่ริม
13.00 น. ถึง อ.แม่ริม นำท่านชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพันธุ์ไม้เมืองหนาวชนิดต่าง ๆ และพันธุ์ไม้หายากหลายชนิด ๆ จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ดอยสุเทพ สักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพ นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม
18.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(6) แล้วนำคณะเข้าสู่ที่พัก
   
วันที่สี่ ดอยอินทนนท์ – พระธาตุจอมทอง - บ่อสร้างสันกำแพง – เดินทางกลับ
07.00 น. อาหารเช้า (7) แล้วออกเดินทางไปยังดอยอินทนนท์
09.00 น เดินทางถึงดอยอินทนนท์ นำคณะสัมผัสกับความหนาวเย็นบนยอดดอย สักการะสถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
12.00 น. อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (8) หลังอาหารนำคณะออกเดินทางสู่พระบรมธาตุศรีจอมทอง เป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือมาตั้งแต่ในอดีต ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางสู่บ้านบ่อสร้างสันกำแพง นำชมศูนย์หัตถกรรมการทำร่มด้วยกระดาษสา
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (9) แล้วเดินทางกลับ
   
วันที่ห้า เวลาประมาณ 06.00 น.กลับถึง .......................จ.อุดรธานี โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901