แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์เชียงขวาง - หลวงพระบาง (4 วัน 3 คืน)
   
วันที่หนึ่ง อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน์ - เชียงขวาง
06.00 น. รับคณะที่............จ.อุดรธานี เจ้าหน้าที่แสงทองทัวร์ให้การต้อนรับเชิญคณะขึ้นรถปรับอากาศ จากนั้นเดินทางสู่หนองคาย บริการอาหารเช้า(1)
07.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านไทยข้ามสะพานฯ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว จากนั้นเดินทางสู่เมืองเชียงขวาง ตามถนนหมายเลข 13 และถนนหมายเลข 7 อาหารกลางวันที่เมืองวังเวียง(2) ผ่านขุนเขาสูงวกวน ชมหมู่บ้านชาวเขาเรียงรายเป็นระเบียบไปตามถนนเข้าสู่จังหวัดโพนสวรรค์เมืองหลวง แคว้นเชียงขวาง เข้าสู่ที่พักบริการอาหารเย็นที่โรงแรม(3) หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง เชียงขวาง-ทุ่งไหหิน-หลวงพระบาง
07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม(4) เดินทางสู่ทุ่งไหหิน ชมธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นให้เราได้เห็นไหหินขนาดใหญ่รวมกันเป็นหมู่ทั้งไหเล็กไหใหญ่คละเคล้ากันเป็นที่ประทับใจ แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเชียงขวาง มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง อาหารเที่ยงที่ภูโขน(5) แล้วเดินทางสู่เมืองหลวงพระบางเข้าโรงแรม ต่อจากนั้นชื่นชนพระอาทิตย์ตกดินที่ยอดภูสี แล้วนำคณะกลับเข้าโรงแรมอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(6)จากนั้นขอเชิญช้อป ปิ้งที่ถนนคนเดิน
 
วันที่สาม หลวงพระบาง - วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง - น้ำตกตาดกวงสี
07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม(7) นำชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ภายในประกอบด้วยห้องเด่น ๆ เช่น ห้องฟังธรรม,ห้องรับแขกของพระมเหสี,ห้องรับแขกของเจ้ามหา ชีวิต,ห้องท้องพระโรงและหอพระบางซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบางพระคู่บ้านคู่เมือง พุทธลักษณะของพระบาง เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนประทานอภัยทั้งสองพระหัตถ์ เป็นศิลปะสมัยขอมหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์ ซึ่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชโปรดฯ ให้สร้างขึ้นหลังจากสร้างวัดแล้ว 11 ปี ด้วยรูปทรงลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่งทำให้ชาวหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม แล้วเข้าชมวัดเชียงทอง สร้างขึ้นปี พ.ศ.2102-2103 ในบรรดาวัดวาอารามทั้งหมดต้องยกให้วัดเชียงทองเป็นวัดที่สำคัญ สวยงามที่สุด ได้รับการเยี่ยมเยือนจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด "นักโบราณคดียกย่องว่าวัดเชียงทองเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว" เดินทางกลับ อาหารกลางวัน(8)จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวงสีห่างจากหลวงพระบาง 30 ก.ม. ชมและอาบน้ำตกตาดกวงสี ขากลับแวะซื้อสินค้าที่บ้านผานม ผ้าฝ้าย เครื่องเงินราคาถูก
วันที่สี่ หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - สะพานมิตรภาพ - หนองคาย - อุดรธานี
06.00 น. อาหารเช้า(10) หลังอาหารนำคณะไปช้อปปิ้งที่ตลาดจีนจากนั้นเดินทางกลับ แวะรับประทานอาหารกลางวัน(11) มุ่งหน้าสู่เวียงจันทน์ ถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว กลับสู่หนองคาย บริการอาหารเย็นที่ จ.หนองคาย(12)
19.00 น. กลับถึงอุดรธานี โดยสวัสดิภาพ ** สวัสดีคะ **
 
 
   
  เอกสารหลักฐานทำบัตรผ่านแดน คือ
  พาสปอร์ตที่มีอายุใช้งานถึง 6 เดือน นับถึงวันกลับเข้าไทย
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901