แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์กัมพูชา - เสียมเรียบ (3 วัน 2 คืน)
   
วันที่หนึง อรัญประเทศ–เสียมเรียบ–องค์เจ๊ก องค์จอม –พนมบาเค็ง
09.00 น. รับคณะที่ด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง (ไทย-กัมพูชา) ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบสู่เส้นทางสายปอยเปต-ศรีโสภณ-กะลัน-เสียมเรียบ รวมระยะทาง 150 กม.โดยประมาณ
12.00 น. ถึงเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย. เข้าสู่ที่พักโรงแรม Allson Angkor Paradise พักผ่อนอิริยาบถ จากนั้นนำท่านนมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม ซิตี้ทัวร์ชมเมืองผ่านย่านธุรกิจที่สำคัญและสวนสาธารณะที่ร่มรื่น ใจกลางเมืองและพระตำหนักเจ้านโรดมสีหนุ จากนั้นขึ้นชมเขาพนมบาเค็ง ชมทัศนียภาพบนที่สูงจากบริเวณยอดเขา แห่งนี้ สามารถมองเห็นยอดปรางค์ปราสาทนครวัด และชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงามแห่งหนึ่ง
19.00 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี –ปราสาทตาพรหม– ปราสาทบายน - ปราสาทนครวัด
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองนครธม ชม "ปราสาทบายน" ซึ่งบนยอดปรางค์ มีการจำหลักพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระพักตร์มีรอยยิ้มที่เรียกว่า "ยิ้มแบบบายน" นำท่านผ่านชมกลุ่มปราสาทบริวารในเขตเมืองนครธม อาทิเช่นปราสาทบาปวน,พิมานอากาศ,ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ระเบียงช้าง จากนั้นนำท่านชม"ปราสาทบันทายสรี" หรือ แปลว่า ป้อมแห่งสตรี ซึ่งเป็นปราสาทหินทรายขนาดเล็ก ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด เป็นที่เลื่องลือในความสวยงามของการจำหลักลวดลายอันวิจิตรอ่อนช้อยที่สุด และได้รับการยกย่องให้เป็น "รัตนชาติที่แท้แห่งสถาปัตยกรรรมขอม"
12.00 น อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะชม "ปราสาทตาพรหม" ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเป็นวัด ในพุทธศาสนาเพื่อถวายพระราชมารดา ภายในปราสาทร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปี ที่เรียกว่า "สะปง " เป็นไม้เนื้ออ่อนชอบขึ้นตามก้อนหินที่มีความชื่น และรากไม้ของต้นสะปงเลื้อยรัดตามตัวปราสาท ทำให้มี รูปแบบเฉพาะดูแปลกตา จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ลังการของ "ปราสาทนครวัด" Angkor wat 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และมหาปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญที่สุด.!ในกลุ่มโบราณสถานต่างๆของอาณาจักรขอมในการก่อสร้างใช้แรงงานนับแสนคน ใช้ช้างลากกว่า 4,000 เชือก วิศวกร 3,000 คน บริเวณระเบียงคตแต่ละชั้น มีการจำหลักภาพบอกเล่า กองทัพพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2 และภาพกองทัพเสียมกุก ,ภาพเทวดาและอสูรการ กวนเกษียรสมุทร และภาพรูปอัปสราหรือนางอัปสร ที่มีรูปแบบการแต่งกายและทรงผม ต่างๆ อยู่บริเวณผนังรอบๆเย็นบริการอาหารเย็น บุปเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นเนลที่ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม เสียมเรียบ – ช้อปปิ้ง – ปอยเปต – อรัญฯ
07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำคณะไปช้อปปิ้งที่ตลาดเก่าซาจ๊ะ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก ญาติมิตรอาทิ เช่นปลากรอบ,เสื้อยืด,ผ้าพันคอ, หิน-ไม้ แกะสลักและสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ จากนั้นอำลาเมืองเสียมเรียบ เดินทางกลับเส้นทางเดิม ผ่านหมู่บ้านแกะสลักหิน แหล่งผลิตสินค้าที่ระลึกจำพวกหินแกะสลักนานาชนิด
12.00 น. ถึงด่านปอยเปต บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร Tropicana Casino แล้วนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออก เมืองเรียบร้อย เดินทางกลับบ้านเรา * สิ้นสุดการบริการ *
 
 
   
  เอกสารหลักฐานทำบัตรผ่านแดน คือ
  1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้งานถึง 6 เดือน นับถึงวันกลับเข้าไทย
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 แผ่น ถ่ายด้วยฟิล์มสีโกดักหรือฟูจิ รูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901